African Music Lyrics Israel Mbonyi – Ibihe

Israel Mbonyi – Ibihe

Ibihe by MP3 MUSIC VIDEO

Ibihe LYRICS by Israel Mbonyi:
Sinazamuye ijwi ryanjye hejuru, nkumenyesha iby’ibi bihe
Nafashe n’umwanya ndaguhamagara, nkumenyesha iby’ isarura
Nkubwira iby’ubwami ko bwegereje, witegure, umes’ ibishura byawe.

Imvura iracyagwa muri ya mihana, izuba riracyarasa
Ariko ibihe ntibikakumare imbaraga z’umutima.
Kuk’ ubwami bw’Imana bwegereje, witegure umes’ ibishura byawe.
Ibihe bizashika, abami bahinduke,
Abantu benshi bazibagira rya jambo ry’imfatiro z’isi
Wibuts’ abasigaye begere ya ntebe bitwaje intwaro zose z’ukuri
Tuzamuke wa musozi wera.

Za nzandiko zo kuguhugura, waribagiwe urazita
Ariko kubw’ urukundo nkigukunda, nkwandikira urwa kabiri
Nkubwira iby’ubwami ko bwegereje, witegure umes’ ibishura byawe.
Ko tumeze nk’ibisukwa ku gicaniro kuko n’igihe cyacu gisohoye.oooooh
Ibihe bizashika, abami bahinduke,
Abantu benshi bazibagira rya jambo ry’imfatiro z’isi
Wibuts’ abasigaye begere ya ntebe bitwaje intwaro zose z’ukuri
Tuzamuke wa musozi wera.

Ibihe bizashika, abami bahinduke,
Abantu benshi bazibagira rya jambo ry’imfatiro z’isi
Wibuts’ abasigaye begere ya ntebe bitwaje intwaro zose z’ukuri
Tuzamuke wa musozi wera.
Tuzamuke wa musozi wera (dukweture inkweto)

(Twegere igicaniro, dutambe ibitambo) Tuzamuke wa musozi wera
(Twandikishe amateka y’ibihe bizaza) Tuzamuke wa musozi wera
(Duhabwe indirimbo, iyo tuzaririmba) Tuzamuke wa musozi wera
Tuzamuke wa musozi wera.

Leave a Reply