Home African Music MOG music – Praise Medley

MOG music – Praise Medley

Praise Medley by MP3 MUSIC VIDEO

Praise Medley LYRCIS by MOG music:
Give the Lord a shout…
Are you here?
Come on.
Thank you Jesus.

Obia nye ne handkerchief saa
(MOG)
Jesus oy3 me bontantim
Jesus oy3 me gwan kobia
Meka wo kese y3 atsere amansan

Jesus oy3 me bontantim
Jesus oy3 me gwan kobia
Meka wo kese y3 atsere amansan


Jesus woy3 me bontantim
Jesus woy3 me gwan kobia
Meka wo kese y3 atsere amansan
J′J’esus woy3 me bontantim
J′J’J’J′J′Jesus e
Meka wo kese y3 atsere amansan

Se me nkoto nkoto na meyie way3
Se me mmuni mmuni na meda wasi oo
Meka wo kese y3 atsere amansan

Se me nkoto nkoto na meyie way3
Se me mmuni mmuni na meda wasi oo
Meka wo kese y3 atsere amansan

Jesus woy3 me bontantim
Jesus woy3 me gwan kobia
Meka wo kese y3 atsere amansan

Jesus woy3 me bontantim
Jesus woy3 me gwan kobia
Meka wo kese y3 atsere amansan

Se me nkoto nkoto na meyie way3
Se me mmuni mmuni na meda wasi oo
Meka wo kese y3 atsere amansan

Se me nkoto nkoto na meyie way3
Se me mmuni mmuni na meda wasi oo
Meka wo kese y3 atsere amansan

OMG
Onyame su
Abode nyinara bekoto no
Eyie nedin nay3 na yama no su

Onyame su
Abode nyinara bekoto no
Y3yie wo din nay3 na yama no su
Onyame su
Abode nyinara bekoto no
Y3yie, Y3yie, Y3yie Y3yie! na yama no su

Na me ne wo bekaa se (Onyame su o, Onyame su) 6x

Onyame su
Abode nyinara bekoto no
Y3yie wo din nay3 na yama no su
Onyame su
Abode nyinara bekoto no
Y3yie, Y3yie, Y3yie Y3yie! y3!!!

Na me ne wo bekaa se (Onyame su o, Onyame su)
Na me ne wo bekaa se (Onyame su o, Onyame su)
Na mede3 me paa mano akase (Onyame su o, Onyame su)
Se birebi wohoa mey3 ama Jesus
(Onyame su o, Onyame su)

Se mambo Yesu din naa (Wana din na mebo) 2x
Se mambo Yesu din naa, Ohene ee (Wana din na mebo)
Se mambo Yesu din naa (Wana din na mebo)

Se mambo Yesu din naa (Wana din na mebo) 4x

Se wode wakoma ma noa (oni wo bey3) 2x
Se wode wakoma ma noa (oni wo bey3)
Akuma, Akuma, Akuma, Akumaa ee (oni wo bey3

Se wode wakoma ma noa (oni wo bey3) 2x
Se wode wakoma ma Yesu aa (oni wo bey3)
Megya (y3 Ohene)
Me Naa (y3 Ohene)
Ohene Yesu ba ne me, me papa y3 Ohene
Megya (y3 Ohene)
Me Naa (y3 Ohene)
Ohene Yesu ba ne me, me papa y3 Ohene

Mede3 Yesu (y3 Ohene)
Jesus (y3 Ohene)
Ohene Yesu ba ne me, me papa y3 Ohene
E! Yesu (y3 Ohene)
Jesus (y3 Ohene)
Ohene Yesu ba ne me, me papa y3 Ohene
Nti (me y3 Ohene ba, me y3 Ohene ba) 4x
Meyie na y3 (meyie na y3)
Meyie me Nyame ay3 (meyie na y3)
Meda na se (meda na se)
Meda me Nyame ase (meda na se)
Meyie me Nyame ay3 o (hallelujah, hallelujah, hallelujah)
Meyie me Nyame na ay3 o (hallelujah, hallelujah, hallelujah)

Meyie, meyie na y3 (meyie na y3)
Meyie, meyie (meyie na y3)
Are you here (meda na se)
To the left (meda na se) to the right
To the left (hallelujah, hallelujah,
Hallelujah) to the right, to the left
Meyie na y3 (meyie na y3)
Aba!!! (meyie na y3)
Meda, meda Nyame ase (meda na se)
Meyie na y3 (meyie na y3)
Ee! (meyie na y3)
I can’t see you (meda na se)
Are you here? (meda na se)
Pegya wo nsa mienu (hallelujah, hallelujah, hallelujah)
Meyie me Nyame na ay3 o (hallelujah, hallelujah, hallelujah) 4x

… …

Meyie me Nyame na ay3 o (meyie na y3, meyie na y3)
Meda na ase o (meda na ase, meda na ase)
Meyie me Nyame na ay3 o (hallelujah, hallelujah, hallelujah)
Meda me Nyame ase o (hallelujah, hallelujah, hallelujah)
Meyie me Nyame na ay3 o (hallelujah, hallelujah, hallelujah) 2x
Meda me Nyame ase (hallelujah, hallelujah, hallelujah)
Meyie me Nyame na ay3 o (hallelujah, hallelujah, hallelujah) 2x
Meda me Nyame ase (hallelujah, hallelujah, hallelujah)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here