African Music Lyrics Nacee – Yewo Nyame A Yewo Adze

Nacee – Yewo Nyame A Yewo Adze

Yewo Nyame A Yewo Adze by MP3 MUSIC VIDEO

Yewo Nyame A Yewo Adze LYRCIS by Nacee:
nkwa nny3 wo di
asetsena nny3 wo di
)kyena so nny3 wo di a watse
wo nnwui a, wonnyim nya wobeyan
nnk) k3 w’ano edur
nnk) hy3 wo ho akonfo watse
Na wo sie abotar aaa, Nyame na 3b3y3 oo
nd3 nny3 wo di a
)kyena nny3 wo di a
asetsena yi a wotse
s3 wo nnwui a, wonnyim nya wobeyan
nk)di wo ho ewu o
nnk) nnk3hy3 wo ho akonfo watse
onyimpa nnwuii yi aaa
me nua wo nyim nya wobeyan

s3 wo w) Nyame a, (me w) adze)
me w) Nyame a, (me w) adze o)
nk)di wo ho ewu oo
Repeat Chorus…
3wo se yie abotar oo, (me w) adze)
me wo Nyame oo, (me w) adze o)
nnk)di wo ho ewu oo
s3 me wo Nyame (me w) adze)
me di me w) Jesus aa, (me w) adze)
y3 Twer3deapon Nyame aaa, (me w) adze oo)
nnk)di wo ho ewu oo, s3 me w) Nyame aa
(me w) adze)
mama mama
me se nnfa wo p3; me nua nny3 Nyame p3 oo
na wonnyim nye Nyame ahyehy3 ama wo ooo
)d)fo eee
me nua y3 din iinnn, (oooo y3 din)
y3 komm, (oooo y3 komm)
)kyena s3s3 Mber, na wotow w’ayeyi ndwom
me nua eeeee
ma w’enyi soo na twen no koky3m
asendua no so, Jesus di nkoyim ma wo oooo ooo
fa gyedi na p3 mu k3 s3 33 ab3mu ewie ooo, me nua aa
gyedi, gyedi, gyedi, gyedi. aaaa
s3 me w) Nyame a, (me w) adze oo)
me w) nkwa me w) adze

Leave a Reply