African Music Lyrics Nicole C. Mullen – Olorun (Oh God)

Nicole C. Mullen – Olorun (Oh God)

Olorun (Oh God) by MP3 MUSIC VIDEO

Olorun (Oh God) LYRCIS by Nicole C. Mullen:
Oh God who created mountains of those days
Only You we give all our praise

Olorun t’o da awon Oke Igbani
Eyin ni mo fi Okpe me fun

T’ani N’wo tun gbe ga O
(Who else must be lifted up)

Bi Ko se Baba l’oke?
(If not You our Father?)

Tani N’wo tun fi gbogbo okpe mi fun
(Who then must be given all my praise)

It is You who created mountains of those days
Only You we give all of our praise

Olorun t’o da awon Oke Igbani
Eyin ni mo fi Okpe me fun

Oh God who created mountains of those days
Only You we give all of our praise

Who then must be lifted up
If not our heavenly Father?
Who then must be given all of our praise

T’ani N’wo tun gbe ga O
Bi Ko se Baba l’oke
Tani N’wo tun fi gbogbo okpe mi fun

It is You who created mountains of those days
Only You we give all of our praise
Eyin ni mo fo okpe me fun
Only You we give all of our praise

Leave a Reply